Posts

Showing posts from March, 2018

औरंगजेब काळातील पुण्याचे नाव 'मुहीयाबाद'

Image
औरंगजेबाच्या कारकीर्दीचा आढावा हा आपल्याला 'मआसिर-इ-आलमगिरी' नावाच्या ग्रंथामध्ये सापडतो या ग्रंथामध्ये एका प्रसंगाचा उल्लेख केलेला आहे 'हिजरी सन १११४ मध्ये कोंडाणा किल्ला काबीज केल्यानंतरचा वर्षकाल 'मुहीयाबाद-पुणे' येथे घालविण्याचा औरंगजेब याने निश्चय केला' असा मजकूर दिलेला आपल्याला आढळतो. तसेच अजून एक महत्वाच्या ग्रंथात नोंद मिळते ती म्हणजे 'मआसिर-उल-उमरा' या ग्रंथामध्ये हा ग्रंथ हिजरी सन ११९४ (इ.स. १७८०) मध्ये लिहिला गेला आहे त्यामध्ये जी नोंद आहे ती पुढीलप्रमाणे:-
"कोंडाणा किल्ला काबीज केल्यानंतर, राजशक ४७ मध्ये वर्षकाल संपविण्याकरिता औरंगजेब मुहीयाबाद-पुणे' येथे आला". पुण्याचे नाव 'मुहीयाबाद' औरंगजेबाने ठेवायचे कारण म्हणजे औरंगजेबाचा नातू 'मूहि-उल-मिलत' हा पुणे येथे वारला त्याचे स्मारक म्हणून औरंगजेबाने पुण्याचे नाव 'मुहीयाबाद' असे ठेवले. याचे काही दाखले आपल्याला इतिहासात सापडतात त्याचे वर्णन खाफीखान विस्तृत पद्धतीने लिहितो. त्याचा सारांश 'इलियट आणि डॉसन' यांनी दिला आहे. 

खाफीखान याने केलेले वर्णन:-
"…